понедељак, 30. септембар 2019.

Вежбање императив - 8. разред

Допуни реченице глаголом у императиву:

Ne ______________pas (parler) pendant le cours !
Ne ______________pas (parler) pendant le cours !
Ne ______________pas (parler) pendant le cours !

_____________(écouter) ton prof !
_____________(écouter) notre prof !
_____________(écouter) votre prof !


____________(aimer) tes parents; ce sont tes meilleurs amis !
____________(aimer) nos parents; ce sont nos meilleurs amis !
____________(aimer) vos parents; ce sont vos meilleurs amis !


___________(lire) les romans, tu apprendras beaucoup !
___________(lire) les romans, nous apprendrons beaucoup !
___________(lire) les romans, vous apprendrez beaucoup !


___________(aller) au cour de l'école !
___________(aller) au cour de l'école !
___________(aller) au cour de l'école !

Ne___________pas (dire), je ne veux rien entendre !
Ne___________pas (dire), je ne veux rien entendre !
Ne___________pas (dire), je ne veux rien entendre !

Вежбање - Прилози - 8. разред

Погледајте видео на тему прилога за начин:

https://www.youtube.com/watch?v=PjPeiCSCq80


Допуни табелу са одговарајућим прилогом:


Pravilo građenja
Pridev u muškom rodu
Pridev u ženskom rodu
Prilog za način
Pridev koji se završava na samoglasnik +MENT
absolu
honnête
absolue
honnête

Pridev koji se završava na suglasnik- potreban je ženski rod+MENT
sûr
distrait
sûre
distraite

Pridevi koji se završavaju na ANT menjaju završetak u AMMENT
élégant
elégante

Pridevi koji se završavaju na ENT menjaju završetak u EMMENT
prudent
prudente


Dopuni pridevom ili prilogom: 

Victor est _____________.
Franc_____________, elle est une super copine.
Il est _______________.


Маrie est___________________.
Vrai___________, elle est une ____________ copine.
Elle est_______________________.

Вежбање - Придеви - 8. разред

Погледајте видео о грађењу женског рода придева:

https://www.youtube.com/watch?v=HYy8N1WqIDw


Допуни табелу придевима  у мушком и женском роду:

Pridev u muškom rodu (m.)
Pridev u ženskom   rodu(f.)
Nicola est...
Marie est...
élégant  

lent    

loyal


jeune

    
gentil


râleur   


amoureux


franc  


attentif


collante


distraite


drôle


coquettevieille


généreuse


heureuse


sportive


субота, 21. септембар 2019.

Термини допунске и додатне наставе

ДОПУНСКА настава за ученике од 5. - 7. разреда
- понедељак - претчас

ДОДАТНА настава за ученике од 6. - 8. разреда
- среда - претчас

петак, 20. септембар 2019.

Блиско будуће време - Le futur proche

Гради се од садашњег времена глагола "ALLER" и инфинитива (гл. у основном облику, цео глагол).

APPRENDRE- УЧИТИ

JE VAIS APPRENDRE- ЈА ЋУ УЧИТИ
TU VAS APPRENDRE-ТИ ЋЕШ УЧИТИ
IL/ELLE VA APPRENDRE- ОН/ОНА ЋЕ УЧИТИ
NOUS ALLONS APPRENDRE-МИ ЋЕМО УЧИТИ
VOUS ALLEZ APPRENDRE- ВИ ЋЕТЕ УЧИТИ
ILS/ELLES VONT APPRENDRE- ОНИ/ОНЕ ЋЕ УЧИТИ

понедељак, 16. септембар 2019.

Вежба "Бројеви од 11 до 20" - 5. разред


..................................onze, douze, treize (11,12,13)
.................................une dame anglaise (engleska dama)
....................................quatorze ; quinze et seize (14,15,16)
……………………………………….. Portugaise (Portugalka)
.....................................dix-sept et dix- huit (17 i 18)
…………………………………………. séduite (zavedena)
......................................dix-neuf et  puis vingt (19 i 20)
………………………………………….. humain (ljudski, humano)

Вежба " Бројеви од 1 до 10" - 5. разред................................zéro (0)
................................un héros (херој)
................................un, deux, trois(1,2,3)
................................quoi (шта)
................................quatre, cinq et six (4,5 и 6)
................................un narcisse (нацис)
................................sept, huit, neuf, dix (7,8,9,10)
................................Fin de l'exercice (крај вежбања)

Прилози - Les adverbes - 8. razred

Погледајте видео на тему прилога за начин:

https://www.youtube.com/watch?v=PjPeiCSCq80

Pravilo građenja
Pridev u muškom rodu
Pridev u ženskom rodu
Prilog za način
Pridev koji se završava na samoglasnik +MENT
absolu
honnête
absolue
honnête
absolument
honnêtement
Pridev koji se završava na suglasnik- potreban je ženski rod+MENT
sûr
distrait
sûre
distraite
sûrement
distraitement
Pridevi koji se završavaju na ANT menjaju završetak u AMMENT
élégant
elégante
élégamment
Pridevi koji se završavaju na ENT menjaju završetak u EMMENT
prudent
prudente
prudemment

Victor est gentiment collant.
Franchement, elle est une super copine.
Il est vraiment gentil.

Придеви (Les adjectifs) - 8. разред

Погледајте видео о грађењу женског рода придева:

https://www.youtube.com/watch?v=HYy8N1WqIDw


Придеви у мушком и женском роду:

Pridev u muškom rodu (m.)
Pridev u ženskom rodu(f.)
Nicola est...
Marie est...

élégant  
collant   
lent    
distrait  
loyal
drôle
jeune
coquet     
gentil
vieux
râleur   
généreux 
amoureux
heureux
franc  
sportif
attentif

élégante
collante
lente
distraite
loyale
drôle
jeune
coquette
gentille
vieille
râleuse
généreuse
amoureuse
heureuse
franche
sportive
attentive


Одећа - 6. разред

Погледајте видео на тему лекције "Одећа - Les vệtement":

https://www.youtube.com/watch?v=huW4Mz6VdUY


Реченице које смо данас вежбали:


Qu’est-ce que c’est?

C’est une jupe. 
C’est un tee-shirt.
C’est un pantalon.
Ce sont des chaussettes.
C’est un survêtement.

De quelle couleur est ce jean?

Ce jean est blanc.

De quelle couleur est cette robe?

Cette robe est jaune.
Cette jupe est violette.
Ce tee-shirt est vert.
Cette chemise est orange.

Comment tu trouves cette robe, cet anorak?

Cette robe est jolie.
Cet anorak est génial.

недеља, 15. септембар 2019.

Критеријуми оцењивања за 8. разред


ОШАкадемик Миленко Шушићу Гучи


Критеријуми оцењивања за
8. разредМарија Јакшић – Маrie Soleil
Изглед табеле и њене елементе осмислила колегиница Наталија Топаловић


Критеријуми оцењивања за предмет ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Осми разред
Елементи оцењивања
Уводна (прва )наставна тема:  
Unité 0: Voyage dans les villes de France
Број часова: 4
Очекивани исходи
који ће се оцењивати (општи)
По завршетку наставне теме ученик  ће бити у стању да:
  наведе активности и догађаје из прошлости
  говори о жељама
  говори о будућим плановима
  пренесе поруку на матерњем језику на одређену тему

Операционали-зовани исходи

Ученик ће бити у стању да:
  наведе активности и догађаје из прошлости уз употребу сложеног перфекта
  говори о жељама уз употребу кондиционала презента
  говори о будућим плановима уз употребу футура
  пренесе поруку на матерњем језику на тему путовања, интересовања и омиљених активности


Методе оцењивања
Усмено испитивање
(разумевање говора и усмено изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФУ805
  наведе активности и догађаје из прошлости уз употребу сложеног перфекта
  говори о жељама уз употребу кондиционала презента
  говори о будућим плановима уз употребу футура
  пренесе поруку на матерњем језику на тему путовања, интересовања и омиљених активности
Оцена 4
ФУ804
  наведе активности и догађаје из прошлости уз употребу сложеног перфекта уз питања наставника
  говори о жељама уз употребу кондиционала презента уз питања наставника
  говори о будућим плановима уз употребу футура уз питања наставника
  пренесе поруку на матерњем језику на тему путовања, интересовања и омиљених активности уз питања наставника
Оцена 3
ФУ803
  наведе активности и догађаје из прошлости уз употребу сложеног перфекта уз помоћ наставника
  говори о жељама уз употребу кондиционала презента уз помоћ наставника
  говори о будућим плановима уз употребу футура уз помоћ наставника
  пренесе поруку на матерњем језику на тему путовања, интересовања и омиљених активности уз помоћ наставника
Оцена 2
ФУ802
  разуме и мења по лицима сложени перфекат
  разуме и мења по лицима кондиционал презента
  разуме и мења по лицима футур
  пренесе поруку на матерњем језику на тему путовања, интересовања и омиљених активности у најједноставнијим примерима
Оцена 1
ФУ801
    нису испуњени критеријуми.
Методе оцењивања
Писмена провера
(разумевање писаног текста и писано изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФП805
Употребљава примере у којима треба да:
  мења по лицима сложени перфекат
  мења по лицима кондиционал презента
  мења по лицима футур
  пренесе поруку на матерњем језику на тему путовања, интересовања и омиљених активности у најједноставнијим примерима
Оцена 4
ФП804
У већем броју примера правилно користи примере у којима треба да:
  мења по лицима сложени перфекат
  мења по лицима кондиционал презента
  мења по лицима футур
  пренесе поруку на матерњем језику на тему путовања, интересовања и омиљених активности у најједноставнијим примерима
Оцена 3
ФП803
У мањем броју примера правилно употребљава примере у којима треба да:
  мења по лицима сложени перфекат
  мења по лицима кондиционал презента
  мења по лицима футур
  пренесе поруку на матерњем језику на тему путовања, интересовања и омиљених активности у најједноставнијим примерима
Оцена 2
ФП802
Допуњује, повезује, идентификује примере у којима треба да:
  мења по лицима једнине сложени перфекат
  мења по лицима једнине кондиционал презента
  мења по лицима једнине футур
  пренесе поруку на матерњем језику на тему путовања, интересовања и омиљених активности у најједноставнијим примерима
Оцена 1
ФП805
    нису испуњени критеријуми.


Елементи оцењивања
Друга наставна тема:  
Unité 1: Les copains d’abord!
Број часова: 11
Очекивани исходи
који ће се оцењивати (општи)
По завршетку наставне теме ученик  ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст на једноставан начин
  на матерњем језику преноси општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова
  представи и опише друга / другарицу
  искаже жеље, планове, интересовања
  даје мишљење о сродним темама
  пренесе поруку на матерњем језику на одређену тему
Операционали-зовани исходи

Ученик ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст на једноставан начин
  на матерњем језику преноси општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова
  представи и опише друга / другарицу
  искаже жеље, планове, интересовања
  даје мишљење о сродним темама (интернет, пријатељи)
  пренесе поруку на матерњем језику на одређену тему

Методе оцењивања
Усмено испитивање
(разумевање говора и усмено изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФУ815
    наводи главне информације из текста
    представља и описује друга / другарицу
    говори о својим интересовањима и плановима
    резимира и кратко препричава догађаје
   преноси општи смисао и основне информације на матерњем језику
Оцена 4
ФУ814
    наводи главне информације из текста уз питања наставника
    представља и описује друга / другарицу уз питања наставника
    говори о својим интересовањима и плановима уз питања наставника
    резимира и кратко препричава догађаје уз питања наставника
   преноси општи смисао и основне информације на матерњем језику уз питања наставника
Оцена 3
ФУ813

    наводи главне информације из текста уз помоћ наставника
    представља и описује друга / другарицу уз помоћ наставника
    говори о својим интересовањима и плановима уз помоћ наставника
    резимира и кратко препричава догађаје уз помоћ наставника
   преноси општи смисао и основне информације на матерњем језику уз помоћ наставника
Оцена 2
ФУ812
     препознаје општи смисао текста уз помоћ наставника
     представља и описује друга / другарицу уз већу помоћ наставника
     наводи своја интересовања уз помоћ наставника
     преноси главне информације на матерњем језику уз помоћ наставника
Оцена 1
ФУ811
    нису испуњени критеријуми.
Методе оцењивања
Писмена провера
(разумевање писаног текста и писано изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФП815
    допуњује једноставне реченице облицима придева у женском роду
    допуњује једноставне реченице прилозима за начин
    представља и описује друга / другарицу
     разуме општи смисао и основне информације и преноси их на матерњем језику
Оцена 4
ФП814
    допуњује једноставне реченице облицима придева у женском роду у већем броју примера
    допуњује једноставне реченице прилозима за начин у већем броју примера
    представља и описује друга / другарицу у већем броју примера
    разуме општи смисао и основне информације и преноси их на матерњем језику у већем броју примера
Оцена 3
ФП813
    допуњује једноставне реченице облицима придева у женском роду у мањем броју примера
    допуњује једноставне реченице прилозима за начин у мањем броју примера
    представља и описује друга / другарицу у мањем броју примера
     разуме општи смисао и основне информације и преноси их на матерњем језику
Оцена 2
ФП812
Допуњује, повезује, идентификује примере у којима:
    су наведени придеви
    су наведени прилозима за начин
    представља и описује друга / другарицу
    је исказан општи смисао и основне информације и преноси их на матерњем језику у најједноставнијим примерима
Оцена 1
ФП811
    нису испуњени критеријуми.Елементи оцењивања
Трећа наставна тема:  
Unité 2: Un esprit sain dans un corps sain
Број часова: 12
Очекивани исходи
који ће се оцењивати (општи)
По завршетку наставне теме ученик  ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст
  описује бића
  разуме краћи текст и говори о сродним темама
  преноси општи смисао и основне информације на матерњем језику


Операционали-зовани исходи

Ученик ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст
  преноси општи смисао и основне информације на матерњем језику
  разуме краћи текст и говори о о осетима, осећањима
  описује бића
  разуме краћи текст и говори о здрављу
  разуме исказе у којима се изражава припадност


Методе оцењивања
Усмено испитивање
(разумевање говора и усмено изражавање)

Критеријум оцењивања

Оцена 5
ФУ825
     резимира текст
     преноси општи смисао текста на матерњем језику
     разуме краћи текст и говори о о осетима, осећањима
     описује бића
     разуме краћи текст и говори о здрављу
Оцена 4
ФУ824
     резимира текст уз питања наставника
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз питања наставника
     разуме краћи текст и говори о о осетима, осећањима уз питања наставника
     описује бића уз питања наставника
     разуме краћи текст и говори о здрављу уз питања наставника
Оцена 3
ФУ823
     резимира текст уз помоћ наставника у једноставнијим примерима
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз помоћ наставника у једноставнијим примерима
     разуме краћи текст и говори о о осетима, осећањима  уз помоћ наставника у једноставнијим примерима
     описује бића уз помоћ наставника у једноставнијим примерима
     разуме краћи текст и говори о здрављу уз помоћ наставника у једноставнијим примерима
Оцена 2
ФУ822
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз већу помоћ наставника у најједноставнијим примерима
     разуме краћи текст и говори о о осетима, осећањима уз већу помоћ наставника у најједноставнијим примерима
     описује бића уз већу помоћ наставника у најједноставнијим примерима
     разуме краћи текст и говори о здрављу уз већу помоћ наставника у најједноставнијим примерима
Оцена 1
ФУ821
    нису испуњени критеријуми.
Методе оцењивања
Писмена провера
(разумевање писаног текста и писано изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФП825
    допуњује једноставне реченице облицима присвојних заменица
     допуњује условне реченице
     разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику
Оцена 4
ФП824
    допуњује једноставне реченице облицима присвојних заменица у већем броју примера
    допуњује условне реченице у већем броју примера
    разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику у већем броју примера
Оцена 3
ФП823
    допуњује једноставне реченице облицима присвојних заменица у мањем броју примера
    допуњује условне реченице у мањем броју примера
    разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику у мањем броју примера
Оцена 2
ФП822
Допуњује, повезује, идентификује примере у којима:
    су наведени облици присвојних заменица
     су наведене условне реченице
       је исказан општи смисао и основне информације и преноси их на матерњем језику у најједноставнијим примерима
Оцена 1
ФП825
    нису испуњени критеријуми.


Елементи оцењивања
Четврта наставна тема:  
Unité 3: Bienvenue dans le lycée numérique
Број часова: 10
Очекивани исходи
који ће се оцењивати (општи)
По завршетку наставне теме ученик  ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст
  пружа информације о интересовањима, плановима
  разуме и говори о догађајима у будућности
  говори о блиским темама
Операционали-зовани исходи

Ученик ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст
  пружа информације о интересовањима, плановима
  разуме и говори о догађајима у будућности
  говори о блиским темама (интернет, нове технологије)

Методе оцењивања
Усмено испитивање
(разумевање говора и усмено изражавање)

Критеријум оцењивања

Оцена 5
ФУ835
     резимира текст
     преноси општи смисао текста на матерњем језику
     разуме и говори о догађајима у будућности
     говори о блиским темама (интернет, нове технологије)
Оцена 4
ФУ834
     резимира текст уз питања наставника
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз питања наставника
     разуме и говори о догађајима у будућности уз питања наставника
     говори о блиским темама (интернет, нове технологије) уз питања наставника
Оцена 3
ФУ833
     резимира текст уз помоћ наставника
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз помоћ наставника
     разуме и говори о догађајима у будућности уз помоћ наставника
     говори о блиским темама (интернет, нове технологије) уз помоћ наставника
Оцена 2
ФУ832
     разуме текст уз већу помоћ наставника и најједноставнијим реченицама
     разуме и преноси општи смисао текста на матерњем језику уз већу помоћ наставника и најједноставнијим реченицама
     разуме и говори о догађајима у будућности уз већу помоћ наставника и најједноставнијим реченицама
     разуме и говори о блиским темама (интернет, нове технологије) уз већу помоћ наставника и најједноставнијим реченицама

Оцена 1
ФУ831
     нису испуњени критеријуми

Методе оцењивања
Писмена провера
(разумевање писаног текста и писано изражавање)

Критеријум оцењивања

Оцена 5
ФП835
     допуњује реченице заменицама за објекат
     допуњује условне реченице
     разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику

Оцена 4
ФП834
     допуњује реченице заменицама за објекат у већем броју примера
     допуњује условне реченице у већем броју примера
  разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику у већем броју примера

Оцена 3
ФП833
     допуњује реченице заменицама за објекат у мањем броју примера
     допуњује условне реченице у мањем броју примера
  разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику у мањем броју примера

Оцена 2
ФП832
Допуњује, повезује, идентификује примере у којима:
     су наведене реченице са заменицама за објекат
     су наведене условне реченице
     треба да разуме општи смисао и основне информације и запише их на матерњем језику

Оцена 1
ФП835
    нису испуњени критеријуми.
Елементи оцењивања
Пета наставна тема:  
Unité 4: Les People
Број часова: 9
Очекивани исходи
који ће се оцењивати (општи)
По завршетку наставне теме ученик  ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст на једноставан начин
  разуме краћи новински чланак
  преприча краћи новински чланак
  разуме и препричава прошле догађаје
  на матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова

Операционали-зовани исходи

Ученик ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст на једноставан начин
  на матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова
  мења глагол кроз лица у сложеном перфекту
  мења глагол кроз лица у имперфекту
  разликује и примењује правила о употреби сложеног перфекта и имперфекта
Методе оцењивања
Усмено испитивање
(разумевање говора и усмено изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФУ845
     резимира текст
     преноси општи смисао текста на матерњем језику
     говори о догађајима у прошлости
Оцена 4
ФУ844
     резимира текст уз питања наставника
     преноси општи смисао текста на матерњем језику једноставним реченицама уз питања наставника
     говори о догађајима у прошлости уз питања наставника
Оцена 3
ФУ843
     резимира текст уз помоћ наставника
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз помоћ наставника
     говори о догађајима у прошлости уз помоћ наставника
Оцена 2
ФУ842
     разуме основни смисао текста уз већу помоћ наставника
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз већу помоћ наставника
     мења глагол у сложеном перфекту и имперфекту уз већу помоћ наставника
      
Оцена 1
ФУ841
    нису испуњени критеријуми.
Методе оцењивања
Писмена провера
(разумевање писаног текста и писано изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФП845
     правилно употребљава у реченици глагол у сложеном перфекту и имперфекту
     примењује правила о употреби сложеног перфекста и имперфекта
     разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику
Оцена 4
ФП8044
     правилно употребљава у реченици глагол у сложеном перфекту и имперфекту у већем броју примера
     примењује правила о употреби сложеног перфекста и имперфекта у већем броју примера
  разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику у већем броју примера
Оцена 3
ФП843
     правилно употребљава у реченици глагол у сложеном перфекту и имперфекту у мањем броју примера
     примењује правила о употреби сложеног перфекста и имперфекта у мањем броју примера
  разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику у мањем броју примера
Оцена 2
ФП842
Допуњује, повезује, идентификује примере у којима:
  је глагол употребљен у сложеном перфекту
  је глагол употребљен у имперфекту
  треба да се на матерњем језику пренесе информација

Оцена 1
ФП845
    нису испуњени критеријуми.

Елементи оцењивања
Шеста наставна тема:  
Unité 5: Trans-Europe Express
Број часова: 11
Очекивани исходи
који ће се оцењивати (општи)
По завршетку наставне теме ученик  ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст на једноставан начин
  на матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова
  изрази своје жеље
  разуме краћи текст и препричава догађаје из прошлости
Операционали-зовани исходи

Ученик ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст на једноставан начин
  преприча догађаје из прошлости уз сложени перфекат
  изрази своје жеље уз кондиционал презента
  говори о предметима и употребљава заменице за објекат
  на матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова

Методе оцењивања
Усмено испитивање
(разумевање говора и усмено изражавање)

Критеријум оцењивања

Оцена 5
ФУ855
  резимира текст
  преноси општи смисао текста на матерњем језику
  говори о својим жељама уз кондиционал презента
  препричава догађаје из прошлости уз сложени перфекат
  говори о предметима и употребљава заменице за објекат
Оцена 4
ФУ854
  резимира текст уз питања наставника
  преноси општи смисао текста на матерњем језику уз питања наставника
  говори о својим жељама уз кондиционал презента уз питања наставника
  препричава догађаје из прошлости уз сложени перфекат уз питања наставника
     говори о предметима и употребљава заменице за објекат уз питања наставника
Оцена 3
ФУ853
  резимира текст уз помоћ наставника у једноставним примерима
  преноси општи смисао текста на матерњем језику уз помоћ наставника у једноставним примерима
  говори о својим жељама уз кондиционал презента уз помоћ наставника у једноставним примерима
  препричава догађаје из прошлости уз сложени перфекат уз помоћ наставника у једноставним примерима
     говори о предметима и употребљава заменице за објекат уз помоћ наставника у једноставним примерима
Оцена 2
ФУ852
     разуме основни смисао текста уз помоћ наставника
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз помоћ наставника
     мења глагол у кондиционалу презента
     мења глагол у сложеном перфекту
Оцена 1
ФУ851
    нису испуњени критеријуми.

Методе оцењивања
Писмена провера
(разумевање писаног текста и писано изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФП855
     допуњује реченице облицима глагола у кондиционалу презента
     допуњује реченице облицима глагола у сложеном перфекту
     допуњује реченице заменицама за објекат
     разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику

Оцена 4
ФП854
     допуњује реченице облицима глагола у кондиционалу презента у већем броју примера
     допуњује реченице облицима глагола у сложеном перфекту у већем броју примера
     допуњује реченице заменицама за објекат у већем броју примера
     разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику у већем броју примера

Оцена 3
ФП853
     допуњује реченице облицима глагола у кондиционалу презента у мањем броју примера
     допуњује реченице облицима глагола у сложеном перфекту у мањем броју примера
     допуњује реченице заменицама за објекат у мањем броју примера
     разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику у мањем броју примера

Оцена 2
ФП852
Допуњује, повезује, идентификује примере у којима:

  је глагол употребљен у кондиционалу презента
  је глагол употребљен у сложеном перфекту
  треба да се на матерњем језику пренесе информација


Оцена 1
ФП855
    нису испуњени критеријуми.


Елементи оцењивања
Седма  наставна тема:  
Unité 6: Parler jeune
Број часова: 11
Очекивани исходи
који ће се оцењивати (општи)
По завршетку наставне теме ученик  ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст на једноставан начин
  на матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова
  говори о блиским темама (језик младих)
  разуме и напише кратку поруку, СМС
  говори о интересовањима
  изражава мишљење о блиској теми уз поређење
Операционали-зовани исходи

Ученик ће бити у стању да:

  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст на једноставан начин
  на матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова
  говори о блиским темама (језик младих, СМС скраћенице, музика)
  разуме и напише кратку поруку, СМС
  говори о интересовањима
  изражава мишљење о блиској теми уз поређење
Методе оцењивања
Усмено испитивање
(разумевање говора и усмено изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФУ865
     резимира текст
     преноси општи смисао текста на матерњем језику
     говори о блиским темама (језик младих, СМС скраћенице, музика)
     разуме кратку поруку, СМС
     изражава мишљење о блиској теми уз поређење
Оцена 4
ФУ864
     резимира текст уз питања наставника
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз питања наставника
     говори о блиским темама (језик младих, СМС скраћенице, музика) уз питања наставника
     разуме кратку поруку, СМС уз питања наставника
     изражава мишљење о блиској теми уз поређење уз питања наставника
Оцена 3
ФУ863
     резимира текст уз помоћ наставника у једноставним реченицама
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз помоћ наставника у једноставним реченицама
     говори о блиским темама (језик младих, СМС скраћенице, музика) уз помоћ наставника у једноставним реченицама
     разуме кратку поруку, СМС уз помоћ наставника у једноставним реченицама
     изражава мишљење о блиској теми уз поређење уз помоћ наставника у једноставним реченицама
Оцена 2
ФУ862
     резимира текст уз већу помоћ наставника
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз већу помоћ наставника
     разуме кратку поруку, СМС уз већу помоћ наставника
     изражава мишљење о блиској теми уз поређење уз већу помоћ наставника
Оцена 1
ФУ861
    нису испуњени критеријуми.
Методе оцењивања
Писмена провера
(разумевање писаног текста и писано изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФП865
     преноси општи смисао текста на матерњем језику
     допуњује примере реченица са поређењем придева и прилога
Оцена 4
ФП864
     преноси општи смисао текста на матерњем језику у већем броју примера
     допуњује примере реченица са поређењем придева и прилога у већем броју примера
Оцена 3
ФП863
     преноси општи смисао текста на матерњем језику у мањем броју примера
     допуњује примере реченица са поређењем придева и прилога у мањем броју примера
Оцена 2
ФП862
Допуњује, повезује примере у којима :
     треба да се пренесе општи смисао текста на матерњем језику у најједноставнијим примерима
     се пореде придеви и прилози
Оцена 1
ФП865
    нису испуњени критеријуми.


Критеријуми за оцењивање презентације
Методе оцењивања
Презентација
Критеријуми оцењивања
Презентација
( електронска форма, плакат, паноа...)
Максималан број бодова


Оцена 5 –4,5-5 бодова
Оцена 4 – 3,5-4 бода
Оцена 3 – 2,5 -3 бода
Оцена 2 – 1,5 -2 бода
Оцена 1 – 0 -1 бод
Презентација је оригинална
5
Тачност текста је одговарајућ
5
Одабир слика је у складу са презентацијом
5
Оригиналност слика
5
Мултимедијалност
5
Интерактивност
5
Начин излагања (довољно јасно, гласно, правилно)
5
Реакција слушалаца : са пажњом прате презентацију, укључују се питањима и коментарима
5
Садржај : обухваћени су сви важни делови садржаја, след излагања је логичан
5