недеља, 12. јул 2020.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ЗА СЕДМИ РАЗРЕД


ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
ЗА СЕДМИ РАЗРЕД                                             

ОПШТИ ЦИЉ ЗА ПРЕДМЕТ
Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури  и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног језика.
Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његов их хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз у важавање различитости и навикавања на отвореност и комуникацију, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаљ а, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика.
Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног
језика,поспешује стицање вишејезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком богатству ужег и ширег окружења.

САДРЖАЈИ И ИСХОДИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
Број часова:
Недељно: 2 часа                                                                                                  Годишње: 72 часа
ОБЛАСТ / ТЕМА
Комуникативне функције
ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученикће бити у стању да у усменој и писаној комуникацији:
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ

Ученици у усменој и писменој комуникацији уче и увежбавају:

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
ПОЗДРАВЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ И ДРУГИМА

-   разуме једноставније текстове који се односе на поздрављање, представљање и тражење/ давање информација личне природе;
-   поздрави и отпоздрави, представи себе и другог користећи једноставнија језичка средства;
-   размени једноставније информације личне природе;
-   у неколико везаних исказа саопшти информације о себи и другима;

Слушање и читање једноставнијих текстова који се односе на поздрављање и представљање (дијалози, наративни текстови, формулари и сл. Реаговање на усмени или писани импулс саговорника (наставника, вршњака и сл.) и иницирање комуникације; усмено и писaно давање информација о себи и тражење и давање информација о другима.
Quel est ton nom/ prénom/ surnom ?
Quel est votre nom, Madame/ Monsieur ?
Je te/ vous présente Julie.
 C’est Robert, il est nouveau dans notre classe.
Bienvenu !
Où habites-tu/habitez-vous ? J’habite 72, rue François Mauriac. Tu habites à quel étage ? Au troisième étage.
Je fais du football/ de la natation.
Comment vas-tu à l’école. J’y vais à pieds. Je prends le bus.
Quelle est la profession de ton père. Il est ingénieur.
Tu as des frères et des sœurs ? Oui, j’ai une petite sœur.
C’est mon oncle, il habite à Poitiers, mais il est né à Marseille.
 Mes cousines s’appellent Pauline et Brigitte.
Садашње време фреквентних глагола
Питања с упитним речима (comment, quel, où...)
Личне заменице
Присвојни придеви
Бројеви (основни и редни)
(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивe комуникације; имена, презимена и надимци; родбина и родбинске везе; адреса; формално и неформално представљање; степени сродства и родбински односи; већи градови у земљама циљне културе.

-Користи се комуникативно- интерактивни приступ
-граматички садржаји се уводе индуктивном методом

- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад;

-за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто.

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.)

Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.)

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.)

Игре примерене узрасту

Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим,
компарације...)

-повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама;

-попуњавање формулара (пријава за курс, претплату на дечији часопис или сл, налепнице нпр. за пртљаг);
-писање честитки и разгледница; писање краћих текстова;

-Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз.

-кроз израду презентација на рачунару или видео лекције коју ће ученици представити
- кроз праћење ангажовања ученика у праћењу курса и решавању задатака у дигиталном уџбенику.
ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПРЕДМЕТА, МЕСТА, ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА И ЗБИВАЊА
-   разуме једноставније текстове који се односе на опис особа, биљака, животиња, предмета, места, појaва, радњи, стања и збивања;
-   опише и упореди жива бића, предмете, места, појаве, радње, стања и збивања користећи једноставнија језичка средства;

Слушање и читање једноставнијих текстова који се односе на опис бића, предмета, места, појава, радњи, стања и збивања; усмено и писано описивање/ поређење бића, предмета, појава и места.
Comment est Pierre ? Il est plus petit que Paul, il a les yeux marron et les cheveux noirs. Et il est très sympathique, généreux et un peu timide. Il porte un jean bleu et un t-shirt jaune.
L’éléphant est un des plus grands animaux sur terre. La tortue est plus lente que le lapin.
La moto est moins économique que le vélo. La voiture de mon père est plus rapide que celle de notre voisin.
Besançon est une ville plus tranquille que Marseille. 
Описни придеви: род, број и место.
Поређење придева (plus grand, meilleur).
Садашње време фреквентних глагола, рачунајући и повратне.
(Интер)културни садржаји: особености наше земље и земаља говорног подручја циљног језика (знаменитости, географске карактеристике и сл.)
ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ И РЕАГОВА
ЊЕ НА ЊИХ
-   разуме једноставније предлоге, савете и позиве на заједничке активности и одговори на њих уз одговарајуће образложење;
-   упути предлоге, савете и позиве на заједничке активности користећи ситуационо прикладне комуникационе моделе;
-   затражи и пружи додатне информације у вези са предлозима, саветима и позивима на заједничке активности;

Слушање и читање једноставниjих текстова који садрже предлоге.
Усмено и писано преговарање и договарање око предлога и учешћа у заједничкој активности; писање позивнице за прославу/ журку или имејла/ СМС-а којим се уговара заједничка активност; прихватање/ одбијање предлога, усмено или писано, уз поштовање основних норми учтивости и давање одговарајућег оправдања/ изговора.
Et si on allait ensemble au concert ? Il commence à 20 heures. Je sais que tu aimes ce chanteur. 
Viens chez moi après l’école et apporte tes CD.
On pourrait se promener un peu.  Oui, pourquoi pas ! Volontiers. Désolée, je ne peux pas. Je ne me sens pas bien.
Tu devrais manger plus de fruits et de légumes. Si tu ne te sens pas bien, tu dois aller chez le médecin.
Питање интонацијом.
Заповедни начин.
Негација (ne/ n'... pas).
Заменица on.
Садашње време фреквентних неправилних глагола.
(Интер)културни садржаји: прикладно упућивање предлога, савета и позива и реаговање на предлоге, савете и позиве.

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВИЊЕЊА, ЧЕСТИТАЊА И ЗАХВАЛНОСТИ
-   разуме уобичајене молбе и захтеве и реагује на њих;
-   упути уобичајене молбе и захтеве;
-   честита, захвали и извини се користећи једноставнија језичка средства;

Слушање и читање једноставнијих исказа којима се нешто честита, тражи/ нуди помоћ, услуга, обавештење или се изражава
извињење, захвалност. Усмено и писано честитање, тражење и давање обавештења, упућивање молбе за помоћ/ услугу и реаговање на њу, изражавање извињења и захвалности.
Je peux t’aider si tu veux. Oui, merci, c’est très gentil.
Bonjour Madame, je cherche une jupe en coton. Quelle est votre taille, mademoiselle ?
A quelle heure part le TGV pour Lyon ? A 9h05.
Excusez-moi Monsieur, vous pourriez me dire comment venir à la gare ? Oui, vous continuez tout droit, elle est au fond de cette rue. Merci Monsieur. Je vous en prie.
Où se trouve l’arrêt du bus 23 ? Il n’est pas loin d’ici.
Питање интонацијом.
Питања са упитним речима.
Негација (ne/ n'... pas).
Основни бројеви
(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације, значајни празници и догађаји, честитања.

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ УПУТСТАВА
-   разуме и следи једноставнија упутства у вези с уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота;
-   пружи једноставнија упутства у вези с уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота;

Слушање и читање текстова који садрже једноставнија упутства (нпр. за израду задатака, пројеката и сл), с визуелном подршком и без ње. Усмено и писано давање упутстава.
Lis le texte et fais l’activité numéro 2 !
Il faut lire la consigne avant de faire l’exercice.
Vous allez faire un projet sur votre ville/ quartier/ animal préféré. Réfléchis bien et réponds !
Vérifiez vos réponses !
Vous allez réécouter le dialogue, mais n’ouvrez pas encore vos livres !
Заповедни начин.
Конструкција il faut са инфинитивом.
Блиско будуће време (futur proche)
(Интер)културни садржаји: правила учтивости у складу са степеном формалности и ситуацијом.

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У САДАШЊОСТИ
-   разуме једноставније текстове у којима се описују радње и ситуације у садашњости;
-   разуме једноставније текстове у којима се описују способности и умећа;
-   размени појединачне информације и/или неколико информација у низу које се односе на радње у садашњости;
-   опише радње, способности и умећа користећи неколико везаних исказа;

Слушање и читање описа и размењивање мишљења у вези са сталним, уобичајеним или актуелним догађајима/ активностима и способностима.  Усмено и писано описивање сталних, уобичајених или актуелних догађаја/ активности и способности.
J’habite dans une maison au centre de la ville.
A quelle heure tu te lèves ? Tous les matins je me lève à 8 heures.
D’habitude, nous mangeons à 14 heures.
Qu’est-ce que tu fais ? Je regarde la télé.
Mon frère va à la piscine tous les jours, il adore nager.
Elle est forte en biologie, mais très faible en allemand.
Предлози.
Питања са упитним речима (que, quel, quand).
Редни бројеви до 20.
Прилози за време (maintenant, toujours).
Садашње време фреквентних глагола, рачунајући и повратне.
(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи – наставне и ваннаставне активности; распусти и путовања.

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У ПРОШЛОСТИ
-   разуме једноставније текстове у којима се описују искуства, догађаји и способности у прошлости;
-   размени појединачне информације и/или неколико информација у низу о искуствима, догађајима и способностима у прошлости;
-   опише у неколико краћих, везаних исказа искуства, догађај из прошлости;
-   опише неки историјски догађај, историјску личност и сл.

Слушање и читање описа и усмено и писано размењивање мишљења у вези са искуствима, догађајима/ активностима и способностима у прошлости; усмено и писано описивање искустава, догађаја/ активности и способности у прошлости; израда и презентација
пројеката о историјским догађајима, личностима и сл.
Au Moyen Âge les chevaliers vivaient au château.
Les frères Lumière ont inventé le cinéma.
Comment as-tu passé le week-end ?
Avez-vous déjà visité la France ?
Quand ma mère était jeune, elle faisait du basket.
Tu as fait ton travail de géographie ?
J’ai appelé Sophie, mais elle n’a pas répondu.
Сложени перфект.
Заповедни начин.
Питања интонацијом и инверзијом.
Питања са упитним речима (où, comment).
Негација (ne/ n'... pas).
(Интер)културни садржаји: историсјки догађаји, епохална открића; важније личности из прошлости.
ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ РАДЊИ (ПЛАНОВА, НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА)
-   разуме једноставније исказе који се односе на одлуке, обећања, планове,  намере и предвиђања и реагује на њих;
-   размени једноставније исказе у вези са обећањима, одлукама, плановима, намерама и предвиђањима;
-   саопшти шта он/ она или неко други планира, намерава, предвиђа;

Слушање и читање краћих текстова у вези са одлукама, плановима, намерама и предвиђањима. Усмено и писано договарање/ извештавање о одлукама, плановима, намерама и предвиђањима.
Qu’est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grand?
Cet après-midi je vais sortir avec mes cousins.
La semaine prochaine j’aurai 13 ans.
Samedi soir j’organiserai une boum, j’inviterai mes copains.
Je t’aiderai à faire ton devoir de biologie.
Cette BD, je vais la lire pendant les vacances.
Блиски футур (futur proche)
Футур први (futur simple)
Кондиционал глагола aimer.
Питања са упитним речима (que).
Присвојни придеви.
(Интер)културни садржаји: правила учтивости у складу са степеном формалности и ситуацијом
ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, ИНТЕРЕСОВАЊА, ПОТРЕБА, ОСЕТА И ОСЕЋАЊА
-   разуме уобичајене изразе у вези са жељама, интересовањима, потребама, осетима и осећањима и реагује на њих;
-   изрази жеље, интересовања, потребе, осете и осећања једноставнијим језичким средствима;

Слушање и читање исказа у вези са жељама, интересовањима, потребама, осетима и осећањима. Усмено и писано договарање у вези са задовољавањем жеља и потреба; предлагање решења у вези са осетима и потребама; усмено и писано исказивање својих осећања и реаговање на туђа.
J’ai mal à la tête/ à la gorge/ au pied.
Tu es fatigué ?
La musique classique m’intéresse beaucoup.
J’ai envie de sortir/ de me reposer.
J’ai besoin de dormir/ de manger.
Je vais me coucher maintenant.
Faites attention !
Ne parlez pas !
Oh, quel dommage ! Je suis désolée !
Заповедни начин.
Изрази са глаголима avoir и être.
Садашње време фреквентних глагола, рачунајући и повратне.
(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација; интересовања, хоби, забава, разонода, спорт и рекреација.
ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ ОДНОСА И УПУТСТАВА ЗА ОРИЈЕНТАЦИЈУ У ПРОСТОРУ
-   разуме једноставнија питања која се односе на оријентацију/ положај предмета и бића у простору и правац кретања и одговори на њих;
-   затражи и разуме обавештења о оријентацији/ положају предмета и бића у простору и правцу кретања;
-   опише правац кретања и просторне односе једноставним, везаним исказима;

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са сналажењем и оријентацијом у простору и специфичнијим просторним односима. Усмено и писано размењивање информација у вези са сналажењем и оријентацијом у простору и просторним односима; усмено и писано описивање смера кретања и просторних односа.
Je suis chez Michel. Il habite près de chez moi.
Pour venir chez nous, prenez la première rue à droite, puis la deuxième à gauche.
Vous devez tourner à gauche au deuxième feu.
Le cinéma se trouve à côté du supermarché.
Où est-elle ? Je pense qu’elle est restée chez elle.
Je vais à la bibliothèque. Elle se trouve entre le musée et le collège.
Питање интонацијом.
Презент фреквентних глагола.
(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед места.
ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, ЗАБРАНА, ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И ОБАВЕЗА
-   разуме једноставније забране, правила понашања, своје и туђе обавезе и реагује на њих;
-   размени једноставније информације које се односе на дозволе, забране, упозорења, правила понашања и обавезе код куће, у школи и на јавном месту;

Слушање и читање једноставнијих исказа у вези са забранама, правилима понашања и обавезама. Постављање питања у вези са забранама, правилима понашања и обавезама и одговарање на њих; усмено и писано саопштавање забрана, правила понашања и обавеза.
Est-ce que il y a des places libres dans la salle ? Oui, vous pouvez entrer.
Vous ne pouvez pas passer par ici. Ce n’est pas possible.
Vous devez déposer votre sac à la réception.
Il est interdit de fumer dans la salle.
Je ne peux pas sortir, je dois me préparer pour le test d’anglais.
Il faut promener son chien chaque jour.
Питање интонацијом и упитном конструкцијом est-ce que.
Негација (ne/ n'... pas).
Конструкција il faut са инфинитивом.
Модални глаголи
(Интер)културни садржаји: понашање на јавним местима; значење знакова и симбола.
ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА И ПОСЕДОВАЊА
-   разуме једноставније исказе који се односе на  поседовање и припадност;
-   формулише једноставније исказе који се односе на  поседовање и припадност;
-   пита и каже шта неко има/ нема и чије је нешто;

Слушање и читање једноставнијих текстова с исказима у којима се говори шта неко има/ нема или чије је нешто; постављање питања у вези са припадањем и одговарање на њих.
Nous avons des amis en France.
Ils ont des jeux de société.
Ils n'ont pas de lecteur DVD dans leur classe.
Ces deux filles sont ses soeurs.
J'ai un petit chien blanc. Ma cousine a aussi un chien, mais le sien est gris.
A qui est ce parapluie, à toi ou à Pierre ?
Негација (ne/ n'... pas).
Присвојни придеви.
Присвојне заменице.
Конструкције за изражавање припадања (à moi, à toi, à Pierre, à qui).
Презентативи (c'est / ce sont...)
(Интер)културни садржаји: породица и пријатељи; однос према својој и туђој имовини.
ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА И НЕДОПАДАЊА
-   разуме једноставније исказе који се односе на изражавање допадања и недопадања и реагује на њих;
-   изрази допадање и недопадање уз једноставно образложење;

Слушање и читање једноставнијих текстова који се односе на изражавање допадања/ недопадања. Усмено и писано изражавање допадања/ недопадања.
Quels sont tes loisirs préférés ? J’adore les jeux vidéo.
Tu l'aimes beaucoup? Oui, je l’adore.
La Suisse, c’est un très beau pays.
Je n’aime pas la poésie, mais j’aime beaucoup les romans policiers.
Tu préfères regarder les films à la télé ou à l’ordinateur ?
Cette BD ne me plaît pas.
Питање интонацијом.
Личне заменице у служби директног и индиректног објекта.
Негација (ne/ n'... pas).
Прилози за количину (beaucoup, très).
Садашње време фреквентних глагола.
(Интер)културни садржаји: уметност, књижевност за младе, стрип, музика, филм.
ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА
-   разуме једноставније исказе којима се тражи мишљење и реагује на њих;
-   изражава мишљење, слагање/ неслагање и даје кратко образложење;

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са тражењем мишљења и изражавањем слагања/ неслагања. Усмено и писано тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања.
Je pense qu’il faut l’aider. Moi aussi.
Oui, tu as raison.
Bien sûr, je suis d’accord avec lui.
Non, je ne suis pas tout à fait d’accord.
C’est bien/ ce n’est pas bien.
Qu’est-ce que vous pensez de… ?
Наглашене личне заменице.
Негација.
Садашње време фреквентних глагола.
(Интер)културни садржаји: поштовање основних норми учтивости у комуникацији са вршњацима и одраслима.
ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ, ЦЕНА

-   разуме једноставније изразе који се односе на количину и цену;
-   пита и саопшти колико нечега има/ нема, користећи једноставнија језичка средства;
пита/ каже/ израчуна колико нешто кошта.
Слушање и читање једноставнијих текстова који говоре о количини и цени; слушање и читање текстова на теме поруџбине у ресторану, куповине. Постављање питања у вези с количином и ценом и одговарање на њих, усмено и писано; играње улога (у ресторану, у продавници, у кухињи …); записивање и рачунање цена.
Combien d’enfants y a-t-il dans le parc ? Il y a quatre garçons et cinq filles.
Cette guitare  coûte 150 euros.
Je voudrais encore un peu de jus de fruits, s’il vous plaît. Il n’y en a plus.
Qui est arrivé le premier ?
Il habite dans le dixième arrondissement.
Основни бројеви до 1000.
Редни бројеви до 20.
Партитивно de.
Кондиционал глагола pouvoir и vouloir.
(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; валутe циљних култура.
Кључни појмови: l’amitié, décrire , le caractère, le Petit Prince, la solidarité, les émotions, les sentiments , la musique , les écolos ; les océans, la nature, les animaux, les inventions, la poésie, les livres, les films, les vacances, l’art ;
le passé composé ;le présent, le superlatif, les adjectifs, les pronoms relatifs, la fréquence, la possession, COD, COI, le futur proche ; le passé récent, les hypothèses, le futur simple, les compléments de lieu, l’interrogation, les pronoms démonstratifs, l’imparfait, l’impératif, le conditionnel présent,

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА

Ученици ће учити француски језик и проширивати свој речник и свoја знања ослањајући се на знања и вештине које су стекли у петом разреду.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
НАСТАВНА ТЕМА
СРПСКИ ЈЕЗИК
- садашње време
- перфекат
-будуће време
-имперфекат
- заповедни начин
-потенцијал
- присвојне заменице
-показне заменице
- условне реченице
- прави и неправи објекат
- описни придеви
- суперлатив
- Мали Принц
- поезија
- књижевност

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
- пријатељи
- солидарност
- еколошки покрети
- иноватори
- поезија
- путовања
- садашње просто време
- прости перфекат
БИОЛОГИЈА
- животиње
- морске животиње
- биљни свет
ИНФОРМАТИКА
-      израда презентација
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
-      волонтирање
-      солидарност
-      еколошки покрети
ФИЗИКА
-      иновације
ГЕОГРАФИЈА
-      пејзажи
МУЗИЧКА КУЛТУРА
-      музички инструменти
ИСТОРИЈА
-      иноватори, проналазачи
ЛИКОВНА КУЛТУРА
-      Леонардо да Винчи


ОПШТЕ  ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Ученик користи страни језик као средство основне комуникације;
Ученик стиче вишејезичке и вишекултурне компетенције;
Ученик развија позитивне,хуманистичке ставове према другим језицима и културама.

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Ученик развија функционално-прагматичку компетенцију кроз разумевање говора,разумевање писаног текста,усмено изражавање,писано изражавање.
Ученик развија лингвистичке компетенције кроз усвајање гласова,лексике и синтаксичких структура.
Ученик развија интеркултурне компетенције кроз упознавање са културом и обичајима других народа.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

У оквиру наставе и учења ученик ће развијати следеће међупредметне компетенције:

-компетенција за целоживотно учење
(ученик уочава структуру градива,активно одваја битно од небитног; ефикасно користи различите методе учења;разликује чињенице од ставова,веровања и мишљења;уме да процени степен у ком је овладао градивом)

-вештина комуникације
(познаје усмену и писану комуникацију;комуницира путем интернета и телефона, уме јасно да искаже одређени садржај писано и усмено,уважава саговорника,изражава ставове и мишљења,осећања и вредности на позитиван и аргументован начин,негује културу дијалога)


-дигитална компетенција
(подразумева критичку и сигурну употребу електронских медија при изради презентација и видео лекција, употребу дигиталног уџбеника у настави и учењу )

-решавање проблема
-вештина сарадње
Кроз групни рад при изради презентација и у свакодневној настави.

- одговоран однос према околини;  
Кроз истраживање и усвајање градива на тему екологије и еколошких покрета
     -естетска компетенција
(подразумева прихватање важности креативности и естетских,кроз тему о облачењу)

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ

У шестом разреду основне школе ученици добијају бројчане оцене за постигнуте резултате.
Оцењивањем и евалуацијом треба да се обезбеди напредовање ученика у складу са оперативним задацима и квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање се спороводи са акцентом на провери постигнућа и савладаности ради јачања мотивације, а не на учињеним грешкама. Наравно, оцена треба да представља одраз целокупног односа према школским обавезама, активног учешћа у процесу учења и показаних резултата које наставник континуирано прати и оцењује уз евиденцију у педагошкој свесци.

Иницијални тест (септембар)
Усмено испитивање;
Рад на тексту ( изворима, графикони, табеле);
Домаћи задаци;
Ученички радови;(панои,песме,практични рад, Power point- презентације ,видео лекције)
Активност на часу  ( разговори, дискусије);
Контролне вежбе;
Петнаестоминутне провере знања;
Игровне активности  ( асоцијације, квизови).
Пројекат
Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту.


НАЧИНИ ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА

У настави се примењује индивидуализован приступ и диференцирање тако да сваки ученик оствари свој пуни напредак у учењу.

За све ученике за које се у току рада утврди да не остварују прописане исходе односно који постижу резултате који су изнад очекиваних исхода вршиће се одговарајућа прилагођавања у настави и редовно праћење. Планирају се и редовне консултације са тимом за иоп и стручном педагошком службом у циљу доношења адекватних решења за сваког појединачног ученика односно доношење иоп1,иоп2,иоп3 према потреби.