недеља, 15. септембар 2019.

Критеријуми оцењивања за 8. разред


ОШАкадемик Миленко Шушићу Гучи


Критеријуми оцењивања за
8. разредМарија Јакшић – Маrie Soleil
Изглед табеле и њене елементе осмислила колегиница Наталија Топаловић


Критеријуми оцењивања за предмет ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Осми разред
Елементи оцењивања
Уводна (прва )наставна тема:  
Unité 0: Voyage dans les villes de France
Број часова: 4
Очекивани исходи
који ће се оцењивати (општи)
По завршетку наставне теме ученик  ће бити у стању да:
  наведе активности и догађаје из прошлости
  говори о жељама
  говори о будућим плановима
  пренесе поруку на матерњем језику на одређену тему

Операционали-зовани исходи

Ученик ће бити у стању да:
  наведе активности и догађаје из прошлости уз употребу сложеног перфекта
  говори о жељама уз употребу кондиционала презента
  говори о будућим плановима уз употребу футура
  пренесе поруку на матерњем језику на тему путовања, интересовања и омиљених активности


Методе оцењивања
Усмено испитивање
(разумевање говора и усмено изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФУ805
  наведе активности и догађаје из прошлости уз употребу сложеног перфекта
  говори о жељама уз употребу кондиционала презента
  говори о будућим плановима уз употребу футура
  пренесе поруку на матерњем језику на тему путовања, интересовања и омиљених активности
Оцена 4
ФУ804
  наведе активности и догађаје из прошлости уз употребу сложеног перфекта уз питања наставника
  говори о жељама уз употребу кондиционала презента уз питања наставника
  говори о будућим плановима уз употребу футура уз питања наставника
  пренесе поруку на матерњем језику на тему путовања, интересовања и омиљених активности уз питања наставника
Оцена 3
ФУ803
  наведе активности и догађаје из прошлости уз употребу сложеног перфекта уз помоћ наставника
  говори о жељама уз употребу кондиционала презента уз помоћ наставника
  говори о будућим плановима уз употребу футура уз помоћ наставника
  пренесе поруку на матерњем језику на тему путовања, интересовања и омиљених активности уз помоћ наставника
Оцена 2
ФУ802
  разуме и мења по лицима сложени перфекат
  разуме и мења по лицима кондиционал презента
  разуме и мења по лицима футур
  пренесе поруку на матерњем језику на тему путовања, интересовања и омиљених активности у најједноставнијим примерима
Оцена 1
ФУ801
    нису испуњени критеријуми.
Методе оцењивања
Писмена провера
(разумевање писаног текста и писано изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФП805
Употребљава примере у којима треба да:
  мења по лицима сложени перфекат
  мења по лицима кондиционал презента
  мења по лицима футур
  пренесе поруку на матерњем језику на тему путовања, интересовања и омиљених активности у најједноставнијим примерима
Оцена 4
ФП804
У већем броју примера правилно користи примере у којима треба да:
  мења по лицима сложени перфекат
  мења по лицима кондиционал презента
  мења по лицима футур
  пренесе поруку на матерњем језику на тему путовања, интересовања и омиљених активности у најједноставнијим примерима
Оцена 3
ФП803
У мањем броју примера правилно употребљава примере у којима треба да:
  мења по лицима сложени перфекат
  мења по лицима кондиционал презента
  мења по лицима футур
  пренесе поруку на матерњем језику на тему путовања, интересовања и омиљених активности у најједноставнијим примерима
Оцена 2
ФП802
Допуњује, повезује, идентификује примере у којима треба да:
  мења по лицима једнине сложени перфекат
  мења по лицима једнине кондиционал презента
  мења по лицима једнине футур
  пренесе поруку на матерњем језику на тему путовања, интересовања и омиљених активности у најједноставнијим примерима
Оцена 1
ФП805
    нису испуњени критеријуми.


Елементи оцењивања
Друга наставна тема:  
Unité 1: Les copains d’abord!
Број часова: 11
Очекивани исходи
који ће се оцењивати (општи)
По завршетку наставне теме ученик  ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст на једноставан начин
  на матерњем језику преноси општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова
  представи и опише друга / другарицу
  искаже жеље, планове, интересовања
  даје мишљење о сродним темама
  пренесе поруку на матерњем језику на одређену тему
Операционали-зовани исходи

Ученик ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст на једноставан начин
  на матерњем језику преноси општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова
  представи и опише друга / другарицу
  искаже жеље, планове, интересовања
  даје мишљење о сродним темама (интернет, пријатељи)
  пренесе поруку на матерњем језику на одређену тему

Методе оцењивања
Усмено испитивање
(разумевање говора и усмено изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФУ815
    наводи главне информације из текста
    представља и описује друга / другарицу
    говори о својим интересовањима и плановима
    резимира и кратко препричава догађаје
   преноси општи смисао и основне информације на матерњем језику
Оцена 4
ФУ814
    наводи главне информације из текста уз питања наставника
    представља и описује друга / другарицу уз питања наставника
    говори о својим интересовањима и плановима уз питања наставника
    резимира и кратко препричава догађаје уз питања наставника
   преноси општи смисао и основне информације на матерњем језику уз питања наставника
Оцена 3
ФУ813

    наводи главне информације из текста уз помоћ наставника
    представља и описује друга / другарицу уз помоћ наставника
    говори о својим интересовањима и плановима уз помоћ наставника
    резимира и кратко препричава догађаје уз помоћ наставника
   преноси општи смисао и основне информације на матерњем језику уз помоћ наставника
Оцена 2
ФУ812
     препознаје општи смисао текста уз помоћ наставника
     представља и описује друга / другарицу уз већу помоћ наставника
     наводи своја интересовања уз помоћ наставника
     преноси главне информације на матерњем језику уз помоћ наставника
Оцена 1
ФУ811
    нису испуњени критеријуми.
Методе оцењивања
Писмена провера
(разумевање писаног текста и писано изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФП815
    допуњује једноставне реченице облицима придева у женском роду
    допуњује једноставне реченице прилозима за начин
    представља и описује друга / другарицу
     разуме општи смисао и основне информације и преноси их на матерњем језику
Оцена 4
ФП814
    допуњује једноставне реченице облицима придева у женском роду у већем броју примера
    допуњује једноставне реченице прилозима за начин у већем броју примера
    представља и описује друга / другарицу у већем броју примера
    разуме општи смисао и основне информације и преноси их на матерњем језику у већем броју примера
Оцена 3
ФП813
    допуњује једноставне реченице облицима придева у женском роду у мањем броју примера
    допуњује једноставне реченице прилозима за начин у мањем броју примера
    представља и описује друга / другарицу у мањем броју примера
     разуме општи смисао и основне информације и преноси их на матерњем језику
Оцена 2
ФП812
Допуњује, повезује, идентификује примере у којима:
    су наведени придеви
    су наведени прилозима за начин
    представља и описује друга / другарицу
    је исказан општи смисао и основне информације и преноси их на матерњем језику у најједноставнијим примерима
Оцена 1
ФП811
    нису испуњени критеријуми.Елементи оцењивања
Трећа наставна тема:  
Unité 2: Un esprit sain dans un corps sain
Број часова: 12
Очекивани исходи
који ће се оцењивати (општи)
По завршетку наставне теме ученик  ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст
  описује бића
  разуме краћи текст и говори о сродним темама
  преноси општи смисао и основне информације на матерњем језику


Операционали-зовани исходи

Ученик ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст
  преноси општи смисао и основне информације на матерњем језику
  разуме краћи текст и говори о о осетима, осећањима
  описује бића
  разуме краћи текст и говори о здрављу
  разуме исказе у којима се изражава припадност


Методе оцењивања
Усмено испитивање
(разумевање говора и усмено изражавање)

Критеријум оцењивања

Оцена 5
ФУ825
     резимира текст
     преноси општи смисао текста на матерњем језику
     разуме краћи текст и говори о о осетима, осећањима
     описује бића
     разуме краћи текст и говори о здрављу
Оцена 4
ФУ824
     резимира текст уз питања наставника
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз питања наставника
     разуме краћи текст и говори о о осетима, осећањима уз питања наставника
     описује бића уз питања наставника
     разуме краћи текст и говори о здрављу уз питања наставника
Оцена 3
ФУ823
     резимира текст уз помоћ наставника у једноставнијим примерима
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз помоћ наставника у једноставнијим примерима
     разуме краћи текст и говори о о осетима, осећањима  уз помоћ наставника у једноставнијим примерима
     описује бића уз помоћ наставника у једноставнијим примерима
     разуме краћи текст и говори о здрављу уз помоћ наставника у једноставнијим примерима
Оцена 2
ФУ822
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз већу помоћ наставника у најједноставнијим примерима
     разуме краћи текст и говори о о осетима, осећањима уз већу помоћ наставника у најједноставнијим примерима
     описује бића уз већу помоћ наставника у најједноставнијим примерима
     разуме краћи текст и говори о здрављу уз већу помоћ наставника у најједноставнијим примерима
Оцена 1
ФУ821
    нису испуњени критеријуми.
Методе оцењивања
Писмена провера
(разумевање писаног текста и писано изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФП825
    допуњује једноставне реченице облицима присвојних заменица
     допуњује условне реченице
     разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику
Оцена 4
ФП824
    допуњује једноставне реченице облицима присвојних заменица у већем броју примера
    допуњује условне реченице у већем броју примера
    разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику у већем броју примера
Оцена 3
ФП823
    допуњује једноставне реченице облицима присвојних заменица у мањем броју примера
    допуњује условне реченице у мањем броју примера
    разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику у мањем броју примера
Оцена 2
ФП822
Допуњује, повезује, идентификује примере у којима:
    су наведени облици присвојних заменица
     су наведене условне реченице
       је исказан општи смисао и основне информације и преноси их на матерњем језику у најједноставнијим примерима
Оцена 1
ФП825
    нису испуњени критеријуми.


Елементи оцењивања
Четврта наставна тема:  
Unité 3: Bienvenue dans le lycée numérique
Број часова: 10
Очекивани исходи
који ће се оцењивати (општи)
По завршетку наставне теме ученик  ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст
  пружа информације о интересовањима, плановима
  разуме и говори о догађајима у будућности
  говори о блиским темама
Операционали-зовани исходи

Ученик ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст
  пружа информације о интересовањима, плановима
  разуме и говори о догађајима у будућности
  говори о блиским темама (интернет, нове технологије)

Методе оцењивања
Усмено испитивање
(разумевање говора и усмено изражавање)

Критеријум оцењивања

Оцена 5
ФУ835
     резимира текст
     преноси општи смисао текста на матерњем језику
     разуме и говори о догађајима у будућности
     говори о блиским темама (интернет, нове технологије)
Оцена 4
ФУ834
     резимира текст уз питања наставника
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз питања наставника
     разуме и говори о догађајима у будућности уз питања наставника
     говори о блиским темама (интернет, нове технологије) уз питања наставника
Оцена 3
ФУ833
     резимира текст уз помоћ наставника
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз помоћ наставника
     разуме и говори о догађајима у будућности уз помоћ наставника
     говори о блиским темама (интернет, нове технологије) уз помоћ наставника
Оцена 2
ФУ832
     разуме текст уз већу помоћ наставника и најједноставнијим реченицама
     разуме и преноси општи смисао текста на матерњем језику уз већу помоћ наставника и најједноставнијим реченицама
     разуме и говори о догађајима у будућности уз већу помоћ наставника и најједноставнијим реченицама
     разуме и говори о блиским темама (интернет, нове технологије) уз већу помоћ наставника и најједноставнијим реченицама

Оцена 1
ФУ831
     нису испуњени критеријуми

Методе оцењивања
Писмена провера
(разумевање писаног текста и писано изражавање)

Критеријум оцењивања

Оцена 5
ФП835
     допуњује реченице заменицама за објекат
     допуњује условне реченице
     разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику

Оцена 4
ФП834
     допуњује реченице заменицама за објекат у већем броју примера
     допуњује условне реченице у већем броју примера
  разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику у већем броју примера

Оцена 3
ФП833
     допуњује реченице заменицама за објекат у мањем броју примера
     допуњује условне реченице у мањем броју примера
  разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику у мањем броју примера

Оцена 2
ФП832
Допуњује, повезује, идентификује примере у којима:
     су наведене реченице са заменицама за објекат
     су наведене условне реченице
     треба да разуме општи смисао и основне информације и запише их на матерњем језику

Оцена 1
ФП835
    нису испуњени критеријуми.
Елементи оцењивања
Пета наставна тема:  
Unité 4: Les People
Број часова: 9
Очекивани исходи
који ће се оцењивати (општи)
По завршетку наставне теме ученик  ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст на једноставан начин
  разуме краћи новински чланак
  преприча краћи новински чланак
  разуме и препричава прошле догађаје
  на матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова

Операционали-зовани исходи

Ученик ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст на једноставан начин
  на матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова
  мења глагол кроз лица у сложеном перфекту
  мења глагол кроз лица у имперфекту
  разликује и примењује правила о употреби сложеног перфекта и имперфекта
Методе оцењивања
Усмено испитивање
(разумевање говора и усмено изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФУ845
     резимира текст
     преноси општи смисао текста на матерњем језику
     говори о догађајима у прошлости
Оцена 4
ФУ844
     резимира текст уз питања наставника
     преноси општи смисао текста на матерњем језику једноставним реченицама уз питања наставника
     говори о догађајима у прошлости уз питања наставника
Оцена 3
ФУ843
     резимира текст уз помоћ наставника
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз помоћ наставника
     говори о догађајима у прошлости уз помоћ наставника
Оцена 2
ФУ842
     разуме основни смисао текста уз већу помоћ наставника
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз већу помоћ наставника
     мења глагол у сложеном перфекту и имперфекту уз већу помоћ наставника
      
Оцена 1
ФУ841
    нису испуњени критеријуми.
Методе оцењивања
Писмена провера
(разумевање писаног текста и писано изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФП845
     правилно употребљава у реченици глагол у сложеном перфекту и имперфекту
     примењује правила о употреби сложеног перфекста и имперфекта
     разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику
Оцена 4
ФП8044
     правилно употребљава у реченици глагол у сложеном перфекту и имперфекту у већем броју примера
     примењује правила о употреби сложеног перфекста и имперфекта у већем броју примера
  разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику у већем броју примера
Оцена 3
ФП843
     правилно употребљава у реченици глагол у сложеном перфекту и имперфекту у мањем броју примера
     примењује правила о употреби сложеног перфекста и имперфекта у мањем броју примера
  разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику у мањем броју примера
Оцена 2
ФП842
Допуњује, повезује, идентификује примере у којима:
  је глагол употребљен у сложеном перфекту
  је глагол употребљен у имперфекту
  треба да се на матерњем језику пренесе информација

Оцена 1
ФП845
    нису испуњени критеријуми.

Елементи оцењивања
Шеста наставна тема:  
Unité 5: Trans-Europe Express
Број часова: 11
Очекивани исходи
који ће се оцењивати (општи)
По завршетку наставне теме ученик  ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст на једноставан начин
  на матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова
  изрази своје жеље
  разуме краћи текст и препричава догађаје из прошлости
Операционали-зовани исходи

Ученик ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст на једноставан начин
  преприча догађаје из прошлости уз сложени перфекат
  изрази своје жеље уз кондиционал презента
  говори о предметима и употребљава заменице за објекат
  на матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова

Методе оцењивања
Усмено испитивање
(разумевање говора и усмено изражавање)

Критеријум оцењивања

Оцена 5
ФУ855
  резимира текст
  преноси општи смисао текста на матерњем језику
  говори о својим жељама уз кондиционал презента
  препричава догађаје из прошлости уз сложени перфекат
  говори о предметима и употребљава заменице за објекат
Оцена 4
ФУ854
  резимира текст уз питања наставника
  преноси општи смисао текста на матерњем језику уз питања наставника
  говори о својим жељама уз кондиционал презента уз питања наставника
  препричава догађаје из прошлости уз сложени перфекат уз питања наставника
     говори о предметима и употребљава заменице за објекат уз питања наставника
Оцена 3
ФУ853
  резимира текст уз помоћ наставника у једноставним примерима
  преноси општи смисао текста на матерњем језику уз помоћ наставника у једноставним примерима
  говори о својим жељама уз кондиционал презента уз помоћ наставника у једноставним примерима
  препричава догађаје из прошлости уз сложени перфекат уз помоћ наставника у једноставним примерима
     говори о предметима и употребљава заменице за објекат уз помоћ наставника у једноставним примерима
Оцена 2
ФУ852
     разуме основни смисао текста уз помоћ наставника
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз помоћ наставника
     мења глагол у кондиционалу презента
     мења глагол у сложеном перфекту
Оцена 1
ФУ851
    нису испуњени критеријуми.

Методе оцењивања
Писмена провера
(разумевање писаног текста и писано изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФП855
     допуњује реченице облицима глагола у кондиционалу презента
     допуњује реченице облицима глагола у сложеном перфекту
     допуњује реченице заменицама за објекат
     разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику

Оцена 4
ФП854
     допуњује реченице облицима глагола у кондиционалу презента у већем броју примера
     допуњује реченице облицима глагола у сложеном перфекту у већем броју примера
     допуњује реченице заменицама за објекат у већем броју примера
     разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику у већем броју примера

Оцена 3
ФП853
     допуњује реченице облицима глагола у кондиционалу презента у мањем броју примера
     допуњује реченице облицима глагола у сложеном перфекту у мањем броју примера
     допуњује реченице заменицама за објекат у мањем броју примера
     разуме општи смисао и основне информације и записује их на матерњем језику у мањем броју примера

Оцена 2
ФП852
Допуњује, повезује, идентификује примере у којима:

  је глагол употребљен у кондиционалу презента
  је глагол употребљен у сложеном перфекту
  треба да се на матерњем језику пренесе информација


Оцена 1
ФП855
    нису испуњени критеријуми.


Елементи оцењивања
Седма  наставна тема:  
Unité 6: Parler jeune
Број часова: 11
Очекивани исходи
који ће се оцењивати (општи)
По завршетку наставне теме ученик  ће бити у стању да:
  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст на једноставан начин
  на матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова
  говори о блиским темама (језик младих)
  разуме и напише кратку поруку, СМС
  говори о интересовањима
  изражава мишљење о блиској теми уз поређење
Операционали-зовани исходи

Ученик ће бити у стању да:

  разуме општи садржај и главне информације текста
  резимира текст на једноставан начин
  на матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова
  говори о блиским темама (језик младих, СМС скраћенице, музика)
  разуме и напише кратку поруку, СМС
  говори о интересовањима
  изражава мишљење о блиској теми уз поређење
Методе оцењивања
Усмено испитивање
(разумевање говора и усмено изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФУ865
     резимира текст
     преноси општи смисао текста на матерњем језику
     говори о блиским темама (језик младих, СМС скраћенице, музика)
     разуме кратку поруку, СМС
     изражава мишљење о блиској теми уз поређење
Оцена 4
ФУ864
     резимира текст уз питања наставника
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз питања наставника
     говори о блиским темама (језик младих, СМС скраћенице, музика) уз питања наставника
     разуме кратку поруку, СМС уз питања наставника
     изражава мишљење о блиској теми уз поређење уз питања наставника
Оцена 3
ФУ863
     резимира текст уз помоћ наставника у једноставним реченицама
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз помоћ наставника у једноставним реченицама
     говори о блиским темама (језик младих, СМС скраћенице, музика) уз помоћ наставника у једноставним реченицама
     разуме кратку поруку, СМС уз помоћ наставника у једноставним реченицама
     изражава мишљење о блиској теми уз поређење уз помоћ наставника у једноставним реченицама
Оцена 2
ФУ862
     резимира текст уз већу помоћ наставника
     преноси општи смисао текста на матерњем језику уз већу помоћ наставника
     разуме кратку поруку, СМС уз већу помоћ наставника
     изражава мишљење о блиској теми уз поређење уз већу помоћ наставника
Оцена 1
ФУ861
    нису испуњени критеријуми.
Методе оцењивања
Писмена провера
(разумевање писаног текста и писано изражавање)

Критеријум оцењивања
Оцена 5
ФП865
     преноси општи смисао текста на матерњем језику
     допуњује примере реченица са поређењем придева и прилога
Оцена 4
ФП864
     преноси општи смисао текста на матерњем језику у већем броју примера
     допуњује примере реченица са поређењем придева и прилога у већем броју примера
Оцена 3
ФП863
     преноси општи смисао текста на матерњем језику у мањем броју примера
     допуњује примере реченица са поређењем придева и прилога у мањем броју примера
Оцена 2
ФП862
Допуњује, повезује примере у којима :
     треба да се пренесе општи смисао текста на матерњем језику у најједноставнијим примерима
     се пореде придеви и прилози
Оцена 1
ФП865
    нису испуњени критеријуми.


Критеријуми за оцењивање презентације
Методе оцењивања
Презентација
Критеријуми оцењивања
Презентација
( електронска форма, плакат, паноа...)
Максималан број бодова


Оцена 5 –4,5-5 бодова
Оцена 4 – 3,5-4 бода
Оцена 3 – 2,5 -3 бода
Оцена 2 – 1,5 -2 бода
Оцена 1 – 0 -1 бод
Презентација је оригинална
5
Тачност текста је одговарајућ
5
Одабир слика је у складу са презентацијом
5
Оригиналност слика
5
Мултимедијалност
5
Интерактивност
5
Начин излагања (довољно јасно, гласно, правилно)
5
Реакција слушалаца : са пажњом прате презентацију, укључују се питањима и коментарима
5
Садржај : обухваћени су сви важни делови садржаја, след излагања је логичан
5


Нема коментара:

Постави коментар